Decks

Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-22
Izzet Modern 2021-07-22
Abzan Modern 2021-07-22
Izzet Modern 2021-07-22
4 Color Superfriends Modern 2021-07-22
Orzhov Modern 2021-07-22
Mardu Modern 2021-07-22
Orzhov Modern 2021-07-22
4 Color Modern 2021-07-22
4 Color Modern 2021-07-22
Deck Format Date Event Place
Bant Modern 2021-07-20
Abzan Modern 2021-07-20
Rakdos Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
Golgari Tron Modern 2021-07-20
Gruul Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
Rakdos Modern 2021-07-20
4 Color Superfriends Modern 2021-07-20
Mardu Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
Mono Black Modern 2021-07-20
Esper Superfriends Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
Jund Modern 2021-07-20
Dimir Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Grixis Modern 2021-07-20
Gruul Modern 2021-07-20
Rakdos Modern 2021-07-20
Rakdos Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Izzet Modern 2021-07-20
Sultai Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
Grixis Modern 2021-07-20
Golgari Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Mardu Modern 2021-07-20
4 Color Superfriends Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Esper Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
Mono Blue Tron Modern 2021-07-20
Bant Superfriends Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Esper Modern 2021-07-20
Esper Modern 2021-07-20
Mardu Modern 2021-07-20
5 Color Superfriends Modern 2021-07-20
Esper Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Rakdos Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-20
Selesnya Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Mardu Modern 2021-07-20
Mono Black Tron Modern 2021-07-20
Jund Hollow One Modern 2021-07-20
Grixis Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Abzan Modern 2021-07-20
Naya Modern 2021-07-20
Rakdos Modern 2021-07-20
Orzhov Modern 2021-07-20
Bant Modern 2021-07-20
Temur Modern 2021-07-20
4 Color Burn Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Golgari Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Superfriends Modern 2021-07-20
Naya Enchantress Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Jund Hollow One Modern 2021-07-20
4 Color Superfriends Modern 2021-07-20
Jeskai Modern 2021-07-20
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
4 Color Modern 2021-07-20
Orzhov Modern 2021-07-20
Esper Modern 2021-07-20
Mardu Modern 2021-07-20
Jeskai Modern 2021-07-20
Temur Modern 2021-07-20
5 Color Modern 2021-07-19
Deck Format Date Event Place
4 Color Superfriends Modern 2021-07-19
Abzan Modern 2021-07-19
Izzet Modern 2021-07-19
Orzhov Modern 2021-07-19
Abzan Modern 2021-07-19
Mono Black Tron Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
4 Color Superfriends Modern 2021-07-19
4 Color Superfriends Modern 2021-07-19
Jeskai Modern 2021-07-19
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-07-19
Orzhov Modern 2021-07-19
5 Color Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
Izzet Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
Mardu Modern 2021-07-19
Izzet Modern 2021-07-19
Deck Format Date Event Place
Temur Modern 2021-07-19
Naya Enchantress Modern 2021-07-19
5 Color Modern 2021-07-19
Temur Modern 2021-07-19
5 Color Modern 2021-07-19
Esper Modern 2021-07-19
Izzet Modern 2021-07-19
Selesnya Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
4 Color Modern 2021-07-19
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-19
Mardu Modern 2021-07-18
Dimir Modern 2021-07-18
Temur Modern 2021-07-18
Orzhov Modern 2021-07-18
4 Color Superfriends Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
4 Color Superfriends Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
Mono Black Tron Modern 2021-07-18
Deck Format Date Event Place
Mardu Modern 2021-07-18
Temur Modern 2021-07-18
Izzet Modern 2021-07-18
4 Color Superfriends Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
Jeskai Modern 2021-07-18
Deck Format Date Event Place
Jeskai Modern 2021-07-18
5 Color Superfriends Modern 2021-07-18
Izzet Modern 2021-07-18
Izzet Modern 2021-07-18
Jund Modern 2021-07-18
4 Color Modern 2021-07-18
Mardu Modern 2021-07-18
Selesnya Modern 2021-07-18
Rakdos Modern 2021-07-18
5 Color Modern 2021-07-18
Deck Format Date Event Place
Abzan Modern 2021-07-18
Mardu Modern 2021-07-18
Mardu Modern 2021-07-18
5 Color Modern 2021-07-17
5 Color Modern 2021-07-17
Temur Modern 2021-07-17
Abzan Modern 2021-07-17
5 Color Modern 2021-07-16
Mardu Modern 2021-07-16
Sultai Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
Mardu Modern 2021-07-16
Orzhov Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
Mardu Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Superfriends Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Superfriends Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Mardu Burn Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Temur Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
Mono Black Tron Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
Gruul Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
Dimir Merfolk Modern 2021-07-16
Rakdos Modern 2021-07-16
Bant Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
Bant Modern 2021-07-16
Boros Superfriends Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
Azorius Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-07-16
Temur Storm Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
5 Color Superfriends Modern 2021-07-16
Jeskai Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Rakdos Modern 2021-07-16
Naya Enchantress Modern 2021-07-16
Esper Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
Abzan Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
Orzhov Modern 2021-07-16
Mardu Modern 2021-07-16
Mardu Modern 2021-07-16
Grixis Modern 2021-07-16
Simic Tron Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
5 Color Tron Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
Izzet Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
5 Color Modern 2021-07-16
4 Color Superfriends Modern 2021-07-16
Mardu Modern 2021-07-16
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-16
4 Color Modern 2021-07-15
Golgari Tron Modern 2021-07-15
4 Color Modern 2021-07-15
Mardu Modern 2021-07-15
5 Color Modern 2021-07-15
4 Color Modern 2021-07-15
4 Color Modern 2021-07-15
Izzet Modern 2021-07-15
4 Color Modern 2021-07-15
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-07-15
Esper Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Temur Modern 2021-07-13
Izzet Modern 2021-07-13
Mono Black Tron Modern 2021-07-13
Selesnya Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Mardu Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Izzet Modern 2021-07-13
4 Color Burn Modern 2021-07-13
Mardu Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
5 Color Tron Modern 2021-07-13
Jeskai Modern 2021-07-13
Jeskai Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
Grixis Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Bant Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Jeskai Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Temur Temur Delver Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Jund Modern 2021-07-13
Orzhov Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
Naya Enchantress Modern 2021-07-13
Gruul Modern 2021-07-13
Temur Storm Modern 2021-07-13
Simic Merfolk Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Azorius Modern 2021-07-13
Mardu Modern 2021-07-13
Jund Modern 2021-07-13
Temur Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
Boros Superfriends Modern 2021-07-13
4 Color Superfriends Modern 2021-07-13
4 Color Superfriends Modern 2021-07-13
4 Color Superfriends Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Mardu Modern 2021-07-13
Golgari Tron Modern 2021-07-13
Jeskai Superfriends Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Rakdos Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
5 Color Superfriends Modern 2021-07-13
Abzan Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Esper Merfolk Modern 2021-07-13
Abzan Modern 2021-07-13
Simic Merfolk Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
Dimir Modern 2021-07-13
Sultai Modern 2021-07-13
Mono Blue Tron Modern 2021-07-13
Grixis Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-13
Jeskai Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
Bant Modern 2021-07-13
5 Color Superfriends Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Esper Modern 2021-07-13
Temur Modern 2021-07-13
Abzan Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
Esper Modern 2021-07-13
Selesnya Modern 2021-07-13
4 Color Superfriends Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Mono Blue Tron Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Temur Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-13
Grixis Modern 2021-07-13
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-07-13
5 Color Modern 2021-07-13
Jund Modern 2021-07-13
Mardu Modern 2021-07-13
4 Color Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
Esper Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
Mardu Modern 2021-07-11
Deck Format Date Event Place
Mardu Modern 2021-07-11
Mardu Modern 2021-07-11
4 Color Superfriends Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
Temur Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
5 Color Superfriends Modern 2021-07-11
Jeskai Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-11
Deck Format Date Event Place
Grixis Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-11
Grixis Modern 2021-07-11
Simic Merfolk Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
5 Color Modern 2021-07-11
Mardu Modern 2021-07-11
Deck Format Date Event Place
Mardu Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
4 Color Modern 2021-07-11
Esper Modern 2021-07-11
Mardu Modern 2021-07-11
Jeskai Modern 2021-07-11
Izzet Modern 2021-07-10
5 Color Modern 2021-07-10
Orzhov Modern 2021-07-10
Orzhov Modern 2021-07-10
Deck Format Date Event Place
4 Color Superfriends Modern 2021-07-09
Izzet Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Orzhov Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Mardu Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Esper Modern 2021-07-09
Bant Modern 2021-07-09
Grixis Modern 2021-07-09
Deck Format Date Event Place
5 Color Superfriends Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Jeskai Burn Modern 2021-07-09
Golgari Modern 2021-07-09
Dimir Tron Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Naya Modern 2021-07-09
Mono Black Tron Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Temur Modern 2021-07-09
Deck Format Date Event Place
Jeskai Modern 2021-07-09
5 Color Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
Mardu Modern 2021-07-09
Temur Storm Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-09
5 Color Modern 2021-07-09
Izzet Modern 2021-07-09
Izzet Modern 2021-07-09
Temur Modern 2021-07-09
Deck Format Date Event Place
5 Color Superfriends Modern 2021-07-09
5 Color Modern 2021-07-09
4 Color Modern 2021-07-07
5 Color Modern 2021-07-07
5 Color Modern 2021-07-07
Izzet Modern 2021-07-07
4 Color Modern 2021-07-07
5 Color Modern 2021-07-07
Abzan Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-07-06
Naya Modern 2021-07-06
Grixis Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
5 Color Tron Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Izzet Modern 2021-07-06
4 Color Bogles Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Esper Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
5 Color Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Grixis Modern 2021-07-06
Jeskai Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
5 Color Superfriends Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
5 Color Superfriends Modern 2021-07-06
Golgari Tron Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-06
Bant Modern 2021-07-06
Abzan Modern 2021-07-06
Mardu Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Naya Enchantress Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Rakdos Modern 2021-07-06
Abzan Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
Orzhov Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Naya Modern 2021-07-06
Orzhov Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Golgari Modern 2021-07-06
Temur Merfolk Modern 2021-07-06
Boros Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Temur Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
Boros Modern 2021-07-06
Jeskai Burn Modern 2021-07-06
Mono Black Tron Modern 2021-07-06
Gruul Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Jeskai Modern 2021-07-06
5 Color Burn Modern 2021-07-06
Mardu Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Boros Modern 2021-07-06
4 Color Superfriends Modern 2021-07-06
Bant Modern 2021-07-06
5 Color Superfriends Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Golgari Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
4 Color Modern 2021-07-06
Dimir Modern 2021-07-06
Rakdos Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Bant Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Abzan Modern 2021-07-06
Jeskai Modern 2021-07-06
Grixis Modern 2021-07-06
Deck Format Date Event Place
Grixis Modern 2021-07-06
Temur Storm Modern 2021-07-06
Esper Modern 2021-07-06
4 Color Modern 2021-07-06
Azorius Modern 2021-07-06
Jund Modern 2021-07-06
Izzet Modern 2021-07-06
5 Color Modern 2021-07-06
Izzet Modern 2021-07-06
Izzet Modern 2021-07-06